Class Handouts:
Section 5: Quantification


1. A-Quantification and D-Quantification: Background
(Handout by Barbara Partee)

2. Matthewson (1998) "DP-Quantification in Salish."
(Handout by Noah Constant, Masashi Hashimoto, Misato Hiraga)