home
HOME
Old English Grammar Chart  

 

NOUNS

VERBS

Strong Declension

Weak Declension

Strong

Weak I

Wk 2

Wk 3

Beon

Masc.

Neuter

Feminine

Masc.

Fem.

Neut.

Pres. Ind

1 drife

2 drifest

3 drif(e)þ

drif

fremme weri(g)e dæle

fremest werest dælest

frem wer dæl

fremm weriaþ dæl

lufi(g)e

lufast

luf

lufiaþ

hæbbe

hæfst

hæfþ

habbaþ

eom beo

eart bist

is biþ

sind/on beoþ

N

A

G

D

N

G

D

stan

stan

stanes

stane

stanas

stana

stanum

scip

scip

scipes

scipe

scipu (ø)

scipa

scipum

giefu (ø)

giefe

giefe

giefe

gief -a, -e

gief -a, -ena

giefum

N

A

G

D

N

G

D

nama

naman

naman

naman

naman

namena

namum

sunne

sunnan

sunnan

sunnan

sunnan

sunnena

sunnum

eage

eage

eagan

eagan

eagan

eagena

eagum

Subj

S. drife

P drifen

fremme werie dæle

fremmen werien dælen

lufie

lufien

hæbbe

hæbben

sie beo

sien beon

Pret. Ind

1 draf

2 drife

3 draf

drifon

fremede werede dælde

fremedest weredest dældest

fremede werede dælde

fremedon weredon dældon

lufode

lufodest

lufode

lufodon

hæfde

hæfdest

hæfde

hæfdon

was

wære

wæs

wæron

ADJECTIVES

Strong

Weak

Masc.

Neuter

Fem.

Masc.

Neuter

Fem.

Subj

S. drife

P drifen

fremede werede dælde

fremeden wereden dælden

lufode

lufoden

hæfde

hæfden

were

weren

N

A

G

D

I

N

G

D

cwic

cwicne

cwices

cwicum

cwice

cwice

cwicra

cwicum

cwic

cwic

cwices

cwicum

cwice

cwicu (ø)

cwicra

cwicum

cwicu (ø)

cwice

cwicre

cwicre

cwicre

cwica, -e

cwicra

cwicum

N

A

G

D

I

N

G

D

goda

godan

godan

godan

godan

godan

godra,-ena

godum

gode

godan

godan

godan

godan

godan

godra,-ena

godum

gode

gode

godan

godan

godan

godan

godra,-ena

godum

Inf

drifan

fremman werian dælan

lufian

habban

wesan beon

Imp

S. drif

P drif

freme were dæl

fremm weriaþ dæl

lufa

lufiaþ

hafa

habb

wes beo

wesaþ beoþ

gr

to drifenne

fremmenne werienne dælenne

lufienne

habbenne

beonne

prP

drifende

fremmende weriende dælende

lufiende

habbende

wesende

Definite Article

Demonstratives

Pronouns

Infin.

Pr.2.s

Pr.3.s

Pt.s

Pt.pl

pt.p

ablaut

I bindan

beodan

brucan

bindan

helpan

weorþan

feohtan

beran

metan

faran

hatan

feallan

bitst

bietst

brycst

bintst

hilpst

wierst

fiehtst

birst

færst

hætst

fielst

bit(t)

biet(t)

brycþ

bint(t)

hilpþ

wierþ

fieht

birþ

færþ

hæt(t)

fielþ

bad

bead

breac

band

healp

wurdon

feaht

bær

mæt

for

het

feoll

bindon

budon

brucon

bundon

hulpon

wurdon

fuhton

bæron

mæton

foron

heton

feollon

biden

boden

brocen

bunden

holpen

worden

fohten

boren

meten

faren

haten

feallen

i a i i

eo ea u o

u ea u o

i a u u

e ea u o

eo ea u o

eo ea u o

e æ æ o

e æ æ e

a o o a

ø e e ø

ø eo eo ø

Masc.

Neut.

Fem.

Masc.

Neut.

Fem.

Sing.

Dual.

Plur.

M N F

N

A

G

D

I

N

A

G

D

se

þone

þæs

þæm

þy

þa

þa

þara

þæm

þæt

þæt

þæs

þæm

 

þy, þon

þa

þa

þara

þæm

seo

þa

þære

þære

(þære)

þa

þa

þara

þæm

þes

þisne

þisses

þissum

þas

þas

þissa

þissum

þis

þis

þisses

þissum

þas

þas

þissa

þissum

þeos

þas

þisse

þisse

þas

þas

þissa

þissum

ic

me

min

me

 

þu

þe

þin

þe

wit

unc

uncer

unc

 

git

inc

incer

inc

we

us

ure

us

 

ge

eow

eower

eow

he hit heo

hine hit hie

hit his hiere

him m hiere

 

hie

hie

hiera

him